Sessies

Vanaf 2018: nieuwe regels Vennootschapsbelasting na zomerakkoord 2017 - Marc Verbeek - Crowe Horwath Vanhuyneghem

De hervorming in de vennootschapsbelasting zal in twee fases verlopen : vanaf 2018 en vanaf 2020.

De krachtlijnen van de hervorming in de vennootschapsbelasting laten zich als volgt resumeren :
1. Geleidelijke verlaging van de tarieven in de vennootschapsbelasting 2018/2019/2020
2. Invoering van de fiscale consolidatie vanaf 2020
3. Tijdelijke verhoging van de investeringsaftrek voor de KMO’s en voor eenmanszaken
4. Uitbreiding van de vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing voor wetenschappelijk personeel vanaf 2018

Voor 2018 worden volgende compenserende maatregelen in de vennootschapsbelasting naar voren geschoven:
5. Invoering van een pro rata roerende voorheffing op kapitaalverminderingen
6. Afbouw van de notionele interestaftrek
7. Invoering van een aftrekbeperking voor tax assets
8. Invoering van een minimale norm voor bedrijfsleidersbezoldigingen
9. Verstrenging van de norm voor bedrijfsleidersbezoldigingen voor fiscale KMO’s
10. De vrijstelling van meerwaarden op aandelen voortaan onderworpen aan de DBI – voorwaarden
11. Doorwerking van het boekhoudkundig matching principe voor vooruitbetaalde kosten
12. Uitdoving van het fiscaal gunstregime voor investeringsreserves
13. Inperking van de belastingvrijstelling voor inschakelingsbedrijven
meer info: marc.verbeek@crowehorwath.be

Ben jij en je onderneming klaar voor de toekomst? Sonja PUT

De snelle evolutie van de huidige genetwerkte informatietechnologie vlakt de wereld af en verbindt iedereen 24/7, hun baan, gezinnen, vrienden, winkels, wereldwijde events en meer. We worden weer een wereldwijd dorp.

Onze traditionele modellen van organiseren, beheren en leidinggeven falen bij het aanreiken van duurzame oplossingen binnen onze huidige leefomgeving die wordt gekenmerkt door volatiliteit, onzekerheid, complexiteit en dubbelzinnigheid. Ons milieu en onze economie, evolueren zoals nooit eerder gezien, sneller en op meer onvoorspelbaar manieren.

We kunnen niet meer op het verleden vertrouwen om ons naar de toekomst te leiden. Er wordt gezegd dat de meeste schoolgaande kinderen vandaag zullen werken in jobs of carrières die nog niet bestaan. En zij zullen hun carrièrestappen moeten aanpassen, steeds weer en weer.

Deze nieuwe context vraagt om andere denkpatronen van leiders, werknemers en de mensheid in het algemeen.

Wat betekent dit?

Wij = meer & meer verbonden: de wereld vervlakt.
We evolueren naar een meer complexe en chaotische wereld.
Het westen heeft niet langer een monopolie op de intellectuele brain-macht of innovatie.
Kennis is in een handomdraai en zonder kosten overal beschikbaar.
Informatie is overvloedig maar niet altijd betrouwbaar of relevant.
Technologische innovaties zijn slechts een deel van het spel, en niet langer elementen die het verschil maken met concurrenten. 'Hot' tech vandaag, is in een handomdraai beschikbaar zonder kosten en morgen al weer ouderwets.
Traditionele leiderschap stijlen, managementvaardigheden, mentaliteit en organisatiestructuren werken niet meer binnen deze context. Zelfs onderwijs moet heroverwogen worden.
Presentatie Sonja PUT, True Value Innovators. Meer info: sonja@truefutureinnovators.eu

Reduceren en optimaliseren van uw security investeringen, zonder op uw veiligheid in te leveren door Pierre Ketels

04.10.2017

Reduceren en optimaliseren van uw security investeringen, zonder op uw veiligheid in te leveren door Pierre Ketels, CEO Argus Team

Huidige wetgeving voor & rond uw security beslissingen:
De kwaliteitsvoorwaarden waaraan een onderneming voor veiligheidsadvies moet voldoen worden vastgesteld door een door de minister van Binnenlandse Zaken aangeduid certificatieorganisme.
Dit organisme toetst de concrete situatie van de onderneming de kwaliteitsnormen zoals deze werden goedgekeurd door de minister van Binnenlandse Zaken, op voordracht door hem aangeduide beroepsorganisaties voor veiligheidsadvies.
Verantwoordelijkheid van de eindklant :
In principe regelt de wet de activiteiten en de ondernemingen die deze organiseren en niet de klanten ervan. Toch is er een bepaling die rechtstreeks betrekking heeft op deze klanten.
Niemand mag beroep doen op de dienstverlening van een niet-vergunde onderneming. Indien dit toch het geval mocht zijn, begaat niet alleen de illegale onderneming een inbreuk, maar ook de klant die er een beroep op deed. Beiden riskeren een sanctie. Deze bepaling kwam tot stand omdat was gebleken dat tal van illegaliteiten geschieden met medeweten van en zelfs op aansturen van de klant.

Heer, verlos ons van “REUNITIS” door Guy HANSSENS, Businesscoach – Comaco bvba

06.09.2017
Heer, verlos ons van “REUNITIS” door Guy HANSSENS, Businesscoach – Comaco bvba

Besprekingen, vergaderingen en meetings zijn vaak saai, duren te lang en leveren veelal geen concreet resultaat. Daarom wordt vergaderen vaak als tijdsverspilling beschouwd, terwijl efficiënt en productief overleg juist heel nuttig kan zijn, de besluitvorming kan versnellen en dus heel wat tijdwinst kan opleveren.
Vergaderingen mislukken vaak omdat vooraf en tijdens de vergadering niet is vastgesteld wat precies de bedoeling is van de bespreking of omdat tijdens de bijeenkomst het doel uit het oog wordt verloren.
Hoe halen we u het maximale uit onze vergaderingen? Welke technieken kunnen we hierbij gebruiken? En hoe kunt u het verloop en de effectiviteit van groepsbesprekingen en meetings beïnvloeden en het toch ook leuk houden?

Suggesties over onze website ?

Sedert enkele weken werkt onze website www.bbcl.be en verschillende leden hebben zich intussen aangelogd.

Onze website zal naar de toekomst toe steeds belangrijker worden voor onze communicatie en informatie naar leden en belangstellenden toe.

Rekening houdend met uw suggesties en bemerkingen kan dit instrument tof, aangenaam, handig en prettig fijngetuned worden. Dus: graag jullie reacties aan secretaris@bbcl.be.