Vanaf 2018: nieuwe regels Vennootschapsbelasting na zomerakkoord 2017 - Marc Verbeek - Crowe Horwath Vanhuyneghem

De hervorming in de vennootschapsbelasting zal in twee fases verlopen : vanaf 2018 en vanaf 2020.

De krachtlijnen van de hervorming in de vennootschapsbelasting laten zich als volgt resumeren :
1. Geleidelijke verlaging van de tarieven in de vennootschapsbelasting 2018/2019/2020
2. Invoering van de fiscale consolidatie vanaf 2020
3. Tijdelijke verhoging van de investeringsaftrek voor de KMO’s en voor eenmanszaken
4. Uitbreiding van de vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing voor wetenschappelijk personeel vanaf 2018

Voor 2018 worden volgende compenserende maatregelen in de vennootschapsbelasting naar voren geschoven:
5. Invoering van een pro rata roerende voorheffing op kapitaalverminderingen
6. Afbouw van de notionele interestaftrek
7. Invoering van een aftrekbeperking voor tax assets
8. Invoering van een minimale norm voor bedrijfsleidersbezoldigingen
9. Verstrenging van de norm voor bedrijfsleidersbezoldigingen voor fiscale KMO’s
10. De vrijstelling van meerwaarden op aandelen voortaan onderworpen aan de DBI – voorwaarden
11. Doorwerking van het boekhoudkundig matching principe voor vooruitbetaalde kosten
12. Uitdoving van het fiscaal gunstregime voor investeringsreserves
13. Inperking van de belastingvrijstelling voor inschakelingsbedrijven
meer info: marc.verbeek@crowehorwath.be